Dating ru kis18

15 E^e Pierti upergëk, e i £a, Difto-na kete parabule, 16, 17 EJe Iesui £a, EJe por pa mend yeni yu ?

EJe i vërbgti nde i terhëkt' u Jene te verbçtit, te du kane me rane nde gropet.

W£v/ Te^r A^'s Nr V ersion Translator Ko rt -*Tfl NTi H /T K««. .p»W^7 Publisked ty Boy^erd AMi T- Place Co NATANT^tef'A Ç. 32 Atehere Iesui tfifi peranç disëpuyt' e vet, e tfa, Me oimbete gmdeya, sepsë kane tri ditt tasti la mbësine perane meye, e s' kane se las me ngrane : ede s' due me i Tisuem pa ngrane, 33 se mos lotfene mb' ude. i #ëu, ede ua Sa disëpuyvet vet; ede disëpuyte gindeyese. 1 Eoe er#ne perane Fariseit' e Saddukëite, eoe tue ngam' 2 atë, l'upsine me u diftuem atuneve sene prei kielit.

13 EJe Iesui kur er Ji mb' anet e Kaisarise Filippit, pueste disëpuyt' e vet, tue tfane, Tsili #one niërezite, se yam un' i 1 4 bir' i nieriut ?

24 Por ai upergëtë, e t9a, Nuk' uderguese ngeti, vets mbe Jent 25 e hiipuna te stepise Israelit.

EJe l£e ni grue Hananeye te due T prei atune synores: e i bçrtiste, tue tfane, Perdele-mç, Zot, i bir' i Davidit; 23 se eme-biye mundohete kelc prei dialit. EJe disëpuyt' e ati i er£ne perane, e i Tutesine, tue #ane, Liso-ye atë, sepsë bertët mbrapa nes.

EJe Iesui upergëk, e i 0a, I lumune yë ti, Simon i LTr' i Ionait: sepsë mis e^c gak nukç ta sbuloi tiii lete, por em-Ate ki aste nde 18 kilt.

EJe unç po tç #om, Se ti yë Pieter (s Uimp giiri), ede permbi ketë skamp gilri kam me ndçrtuem kisine t'eme; ede 19 duert' e fefit s' kane me pasune fula kundre asai.

937

Leave a Reply